• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 жовтня 2004 р.  № 1378

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про громадську раду при центральному, місцевому
  органі виконавчої влади

  1. Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов‘язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

  2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, рішеннями органу виконавчої влади, при якому вона утворена, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями громадської ради є:

  сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

  забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади.

  4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

  готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

  подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

  подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

  розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

  здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

  опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку відповідному органу виконавчої влади;

  систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

  5.  Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

  отримувати в установленому порядку від відповідного органу виконавчої влади інформацію, необхідну для своєї роботи;

  утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;

  залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

  проводити асамблеї, конференції, збори.

  6. До складу громадської ради включаються представники громадських організацій, професійних спілок та інших об‘єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

  До складу громадських рад при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністраціях включаються по одному представнику від громадських рад при райдержадміністраціях, а також громадських організацій, професійних спілок та інших об‘єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

  До складу громадських рад при Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях включаються по одному представнику від громадських рад при райдержадміністраціях у мм. Києві та Севастополі відповідно, а також громадських організацій, професійних спілок та інших об‘єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

  7. Громадську раду очолює голова, який обирається членами ради строком на два роки.

  Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради за його поданням.

  8. Голова громадської ради:

  організовує діяльність ради;

  скликає та організовує підготовку засідання ради;

  підписує документи від імені ради;

  представляє раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об‘єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

  9. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

  Засіданням громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

  У засіданнях громадської ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.

  10. Рішення громадської ради є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Рішення ради мають рекомендаційний характер.

  11. Для організаційного забезпечення своєї роботи громадська рада може утворювати робочий орган — секретаріат.

  Порядок роботи секретаріату визначається громадською радою.

  12. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює відповідний орган виконавчої влади.

   

  ________________