• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  відâ³ä  15 жовтня 2004 рð.  ¹ 1378від                    2004 р. №

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Громадську раду при Кабінеті Міністрів України

   

  1. Громадська рада при Кабінеті Міністрів України (далі — Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, який здійснює координацію діяльності громадських рад при центральних, місцевих органах виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики.

  2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Громадської ради є:

  подання методичної допомоги громадським радам при центральних, місцевих органах виконавчої влади з питань, пов’язаних з організацією проведення консультацій з громадськістю та виробленням за їх результатами узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації державної політики;

  сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

  забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

  4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

  готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю з урахуванням опрацьованих орієнтовних планів центральних, місцевих органів виконавчої влади;

  подає пропозиції щодо визначення строків проведення публічних громадських обговорень;

  подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

  розробляє і подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

  здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

  опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію;

  опрацьовує дані про результати проведення консультацій з громадськістю, що надійшли від громадських рад при центральних, місцевих органах виконавчої влади;

  систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

  формує банк соціологічних даних за результатами вивчення найактуальніших соціальних, у тому числі соціально-психологічних, проблем суспільства та розроблення пропозицій щодо його подальшого розвитку, забезпечує доведення відповідних відомостей до органів виконавчої влади, засобів масової інформації, інших користувачів.

  5.  Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

  отримувати в установленому порядку від Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

  утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів своєї роботи;

  залучати до своєї роботи представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх  керівників), а також окремих фахівців;

  проводити асамблеї, конференції, збори.

  6. До складу Громадської ради включаються по одному представнику від громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях.

  7. Громадську раду очолює голова, який обирається членами Ради строком на два роки.

  Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Ради за його поданням.

  8. Голова Громадської ради:

  організовує діяльність Ради;

  скликає та організовує підготовку її засідань;

  підписує документи від імені Ради;

  представляє Раду у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними, місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

  9. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.

  Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

  Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

  У засіданнях Ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.

  10. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Рішення Ради мають рекомендаційний характер і подаються через Управління зв’язків з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України для врахування під час прийняття рішень Кабінетом Міністрів України.

  11. Для оперативного вирішення поточних питань Громадська рада утворює правління, до складу якого входять голова Ради та його заступники, керівники постійних і тимчасових робочих органів, що утворені Радою.

  12. Для організаційного забезпечення роботи Громадської ради утворюється в межах граничної чисельності Секретаріату Кабінету Міністрів України робочий орган — секретаріат.

  13. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

   

  __________________