• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від  15 жовтня 2004 р.  № 1378

  ПОРЯДОК
  проведення консультацій з громадськістю з питань
  формування та реалізації державної політики

   

  1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі — консультації з громадськістю).

  2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення  громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів.

  Проведення консультацій з громадськістю повинне також сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

  3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств населення.

  В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо:

  проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян;

  проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень щодо ходу їх виконання;

  звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету України про витрачання бюджетних коштів за минулий рік;

  інформації про роботу Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

  4. Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечує орган виконавчої влади, який безпосередньо готує пропозиції, пов’язані з формуванням та реалізацією державної політики у визначеній сфері державного і суспільного розвитку, або виступає головним розробником нормативно-правового акта.

  5. Для координації заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки, при органах виконавчої влади утворюються консультативно-дорадчі органи – громадські ради, які діють на підставі положень, що затверджуються цими органами.

  До складу громадських рад включаються представники громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

  6. Громадська рада при Кабінеті Міністрів України надає громадським радам при органах виконавчої влади методичну допомогу з питань, пов’язаних з організацією та проведенням консультацій з громадськістю та розробленням за їх результатами узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації державної політики, забезпечення соціально-економічного розвитку, з інших питань, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю.

  7. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

  8. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

   конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, “круглих столів”, зборів, зустрічей з громадськістю, громадських приймалень;

  теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення, Інтернет-конференцій, телефонних “гарячих ліній”, інтерактивного спілкування в інших сучасних формах.

   9. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

   проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи);

  запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації;

   проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп;

  опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій;

  проведення аналізу цільової інформації, що надходить до спеціальних скриньок.

  10. Форми та способи проведення консультацій з громадськістю визначаються органом виконавчої влади за пропозицією громадської ради.

   11. Органи виконавчої влади щороку складають відповідно до цього Порядку орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на підставі пропозицій, підготовлених громадською радою з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю затверджується до початку року та оприлюднюється у засобах масової інформації, на веб-сторінках органів виконавчої влади або доводиться до відома громадян в інший прийнятний спосіб.

  12. Затверджений в установленому порядку районною, районною у
  мм. Києві та Севастополі держадміністрацією орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю надсилається відповідній громадській раді при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації.

   Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають орієнтовний план Громадській раді при Кабінеті Міністрів України.

  13. У разі потреби за пропозицією громадської ради та за рішенням органу виконавчої влади консультації з громадськістю можуть проводитися з питань, не передбачених орієнтовним планом.

  14. Об’єднання громадян можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або органу виконавчої влади.  У разі коли така пропозиція надійшла не менше ніж від трьох легалізованих в установленому порядку об’єднань громадян, діяльність яких поширюється на відповідну територію, проведення консультацій з громадськістю є обов’язкове.

  15. Для організації та проведення консультацій з громадськістю з визначеної тематики орган виконавчої влади разом з громадською радою розробляє план, у якому зазначаються перелік питань, форма, строки  та етапи консультацій, порядок оприлюднення інформації про їх проведення та врахування результатів.

  16. Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з громадськістю оприлюднюється органами виконавчої влади в засобах масової інформації та на веб-сторінці відповідного органу виконавчої влади.

  17. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

  18. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування. Органи виконавчої влади забезпечують органи місцевого самоврядування інформаційно-аналітичними, методичними та іншими матеріалами з питань, пов’язаних з проведенням консультацій.

  19. Узагальнені дані про результати проведення консультацій з громадськістю та прийняті рішення міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Громадській раді при Кабінеті Міністрів України, а районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації — громадській раді при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації.

  20. Публічне громадське обговорення організовується і проводиться органом виконавчої влади у такому порядку:

  ініціювання проведення обговорення;

  визначення питання (проблеми) для обговорення;

  прийняття рішення про проведення обговорення;

  формування експертних пропозицій щодо альтернативного вирішення питання (розв’язання проблеми);

  оприлюднення інформації про проведення обговорення;

  забезпечення репрезентативності соціальних груп населення у процесі проведення обговорення (залучення їх представників з урахуванням соціальної структури суспільства, об’єднань громадян, що провадять свою діяльність у певній галузі (сфері) чи регіоні);

  обговорення та збирання інформації про оцінювання громадськістю ефективності запропонованого  рішення, його альтернативи;

  проведення аналізу результатів у разі прийняття рішення для різних соціальних груп населення;

  урахування результатів обговорення під час прийняття остаточного  рішення;

  оприлюднення у засобах масової інформації, на веб-сторінках органів виконавчої влади результатів обговорення, прийнятого остаточного рішення та його обґрунтування, а також відомостей про врахування поданих пропозицій.

  21. План заходів з організації і проведення публічного громадського обговорення повинен передбачати:

  проведення інформаційної кампанії для надання попередніх відомостей з питань, винесених на обговорення;

  оцінювання можливих наслідків прийняття рішення;

  забезпечення репрезентативності відповідних соціальних груп населення;

  утворення робочої групи з питань організаційного забезпечення обговорення;

  проведення аналізу результатів у разі прийняття рішення для різних соціальних груп населення;

  установлення регламенту подання пропозицій;

  проведення моніторингу обговорення та оцінки його результатів;

  спосіб і строки оприлюднення результатів обговорення;

  урахування результатів обговорення у процесі прийняття остаточного рішення та інформування про це громадськості;

  вирішення інших організаційних питань.

  22. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

  найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;

  зміст питання (проблеми) або назва проекту документа, винесеного на обговорення;

  варіанти вирішення питання;

  можливі наслідки у разі прийняття та запровадження кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення;

  соціальні групи населення, на які впливає або може вплинути прийняття рішення, і спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення;

  регламент участі громадськості в обговоренні;

  відомості про строки, місце і час проведення заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

  адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та відгуків;

  адреса і номер телефону для зв’язку з відповідальними працівниками, які надають консультації з обговорюваного питання;

  строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

  23. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

  24. Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади за пропозицією громадської ради і не повинен бути менший ніж один місяць.

  25. Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення утворюється робоча група.

  26. Пропозиції та зауваження можуть подаватися у письмовій формі, надсилатися електронною поштою, через Інтернет-мережу, засоби масової інформації. Усні пропозиції та зауваження (зокрема ті, що висловлені по телефону) фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його адреси.

  Об’єднання громадян, інші юридичні особи подають пропозиції у письмовій формі із зазначенням свого найменування та юридичної адреси.

   Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

  27. На конференціях, семінарах, форумах, громадських слуханнях, “круглих столах”, зборах, зустрічах з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються  висловлені пропозиції та зауваження.

  28. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються. У разі потреби до цієї роботи можуть залучатися відповідні фахівці.

  Узагальнені пропозиції та зауваження подаються робочою групою на розгляд громадської ради та органу виконавчої влади.

  29. Результати публічного громадського обговорення доводяться органом виконавчої влади до відома громадськості шляхом оприлюднення в засобах масової інформації з обов`язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та відхилення альтернативних рішень.

  30. План заходів з вивчення громадської думки повинен передбачати:

   визначення потреби у дослідженні громадської думки з того чи іншого питання;

   зазначення строку, форм і  методів вивчення громадської думки;

   першочергові питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативні пропозиції щодо їх вирішення;

  визначення організації, на яку покладається проведення дослідження;

  зазначення ступеня репрезентативності соціальних груп населення, які охоплюються дослідженням;

   отримання підсумкової інформації про вивчення громадської думки;

   формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення;

   урахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення.

  31. У підсумковій інформації про результати вивчення громадської думки відображаються такі відомості:

  назва регіону чи визначення окремої соціальної групи населення, щодо якої проводилося  вивчення громадської думки;

  тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

  форми і методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

  ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

  інформація про осіб, що проводили дослідження;

  формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення та її урахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;

  причини неприйнятності позиції громадськості.

  32. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації органи виконавчої влади можуть відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, окремими фахівцями, експертами, об’єднаннями громадян на умовах відкритого конкурсу на проведення фахових, науково обґрунтованих соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу думок різних соціальних груп.

  33. Результати проведення консультацій з громадськістю  враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

  34. Громадська рада  при Кабінеті Міністрів України формує банк соціологічних даних з метою забезпечення органів виконавчої влади, засобів масової інформації та інших користувачів науково обґрунтованими соціологічними даними за результатами вивчення найактуальніших соціальних, у тому числі соціально-психологічних, проблем суспільства та розроблення пропозицій щодо його подальшого розвитку.

   

  _________________