• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 15 жовтня 2004 р. № 1365

  ПОРЯДОК

  підготовки та реалізації плану заходів з виконання

  Загальнодержавної програми адаптації законодавства України

  до законодавства Європейського Союзу

  1. Цей Порядок визначає механізм щорічної підготовки та реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – план) та взаємодії органів виконавчої влади у цьому процесі.

  2. У плані визначаються заходи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у пріоритетних сферах, строки виконання та органи виконавчої влади, відповідальні за їх виконання.

  План готується на підставі пропозицій органів виконавчої влади Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – Координаційна рада) відповідно до цього Порядку, погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

  3. Пропозиції до плану готуються з додержанням таких принципів:

  узгодження цілей заходів із зобов’язаннями, взятими на себе Україною відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, інших угод і домовленостей між Україною та Європейським Союзом, а також із завданнями Програми інтеграції України до Європейського Союзу;

  послідовність реалізації державної політики України в сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

  поступове впровадження положень джерел acquis communautaire в законодавство України.

  4. Роботу з підготовки щорічного плану організовує Мін’юст, який не пізніше ніж 15 травня доводить до відома центральних органів виконавчої влади рекомендації щодо формування пропозицій на наступний рік.

  5. Центральні органи виконавчої влади щороку подають Мін’юсту:

  пропозиції стосовно джерел acquis communautaire, що регулюють правовідносини у відповідних сферах і які необхідно перекласти у наступному році – до 15 квітня;

  пропозиції до проекту плану на наступний рік та інформацію про джерела фінансування та обсяги видатків на здійснення заходів з адаптації законодавства в наступному році, у тому числі включені до їх бюджетних запитів – до 15 червня. 

  6. Мін’юст узагальнює пропозиції до проекту плану, погоджує їх з усіма заінтересованими органами виконавчої влади і до 20 вересня подає на розгляд Координаційної ради як проект плану.

  Проект плану, схвалений Координаційною радою в поданій редакції або доопрацьований з урахуванням пропозицій та зауважень згідно з протоколом засідання Ради, секретар Координаційної ради надсилає Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції на погодження.

  Після погодження з Комітетом Верховної Ради з питань європейської інтеграції проект плану подається в установленому порядку заступником голови Координаційної ради, Міністром юстиції на розгляд Кабінету Міністрів України.

  7. Фінансове забезпечення виконання плану здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, та інших джерел, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.

  Центральні органи виконавчої влади під час розроблення бюджетних запитів ураховують видатки на проведення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

  8. Мін’юст:

  формує на наступний рік орієнтовний план перекладів джерел acquis communautaire на українську мову, план проведення порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідних сферах в Україні та Європейському Союзі і забезпечує їх виконання;

  розробляє рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire та надсилає їх заінтересованим органам виконавчої влади.

   9. Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу:

  організовують, спрямовують і координують роботу заінтересованих органів виконавчої влади з опрацювання рекомендацій та проведення економічного, соціального та політичного аналізу можливих наслідків їх реалізації;

  надсилають до Мін’юсту висновки про результати аналізу та пропозиції щодо можливих строків запровадження рекомендацій.

  10. На підставі звітів, поданих Мін’юсту до 5 липня та 5 січня центральними органами виконавчої влади, визначеними у плані відповідальними за виконання заходів, Мін’юст щороку до 15 липня та 20 січня інформує Координаційну раду про результати виконання плану.

  11. Заступник голови Координаційної ради, Міністр юстиції організовує підготовку щорічної доповіді про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та до 20 cічня подає її проект Координаційній раді.

  Координаційна рада готує та до 15 лютого подає Верховній Раді України доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

  _____________________