• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 15 жовтня 2004 р. № 1365

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Координаційну раду з адаптації законодавства України до

  законодавства Європейського Союзу

  1. Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – Координаційна рада) утворюється для забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних інституцій під час виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – Програма).

  2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, іншими міжнародними договорами України, рекомендаціями Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Координаційної ради є:

  розроблення пропозицій щодо розвитку співробітництва з Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

  формування єдиних підходів до провадження діяльності з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

  визначення переліку органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

  підготовка щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

  розгляд стану реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

  підготовка та подання Верховній Раді України щорічної доповіді про стан виконання Програми.

  4. Координаційна рада має право:

  залучати в установленому порядку до здійснення заходів з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу працівників міністерств, інших органів виконавчої влади, установ та організацій;

  заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших органів виконавчої влади про стан виконання рішень Координаційної ради;

  отримувати в установленому порядку від міністерств, інших  органів виконавчої влади інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  утворювати консультаційні та експертні комісії, робочі групи і залучати в установленому порядку до роботи в них працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій, вчених, фахівців та іноземних експертів.

  5. Координаційну раду очолює Прем’єр-міністр України.

  Голова Координаційної ради має двох заступників.

  У разі потреби голова Координаційної ради може делегувати свої повноваження одному із заступників.

  6. Засідання Координаційної ради скликаються її головою або за його дорученням одним з його заступників не рідше ніж один раз на півріччя.

  Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

  У разі неможливості з поважних причин бути присутнім на засіданні член Координаційної ради може письмово делегувати свої повноваження першому заступнику або заступнику керівника відповідного органу державної влади.                                            

  7. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні Координаційної ради і секретарем Координаційної ради.

  Координаційна рада може приймати рішення з окремих питань шляхом письмового опитування її членів.

  Для забезпечення виконання рішень Координаційної ради можуть надаватися доручення Прем’єр-міністра України або Кабінету Міністрів України.

  8. Рішення Координаційної ради, прийняті у межах її компетенції, обов’язкові для міністерств, інших органів виконавчої влади.

  9. Рішення Координаційної ради надсилаються її членам, а також органам виконавчої влади, яких вони стосуються, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після проведення засідання.

  10. Секретар Координаційної ради:

  формує проект порядку денного засідань Ради на основі пропозицій її членів, організовує підготовку матеріалів і проектів рішень;

  проводить моніторинг виконання рішень Ради;

  забезпечує ведення протоколів її засідань.

  11. Організаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення роботи Координаційної ради здійснює Мін’юст.

  _____________________