• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 жовтня 2004 р. № 1363

  СТАТУТ
  Національної акціонерної компанії “Вугілля України”

  Загальні положення

  1. Національна акціонерна компанія “Вугілля України” (далі —Компанія) утворена на виконання Указу Президента України від 6 липня 2004 р. № 752 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління вугільною галуззю та її розвитку”.

  2. Компанія є відкритим акціонерним товариством.

  3. Офіційна назва Компанії:

  українською мовою:

  повна — Національна акціонерна компанія “Вугілля України”;

  скорочена — НАК “Вугілля України”;

  англійською мовою:

  повна — National Joint Stock Company “Coal of Ukraine”;

  скорочена — NJSC “Coal of Ukraine”.

  4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4.

  Мета і предмет діяльності Компанії

  5. Метою діяльності Компанії є створення умов для надійного та ефективного функціонування і розвитку вугільної галузі, забезпечення економічної, енергетичної безпеки держави та управління державним майном, залучення інвестицій, отримання прибутку.

  6. Предметом діяльності Компанії є:

  забезпечення провадження на засадах ринкових відносин діяльності господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств;

  проведення операцій з цінними паперами;

  провадження зовнішньоекономічної діяльності;

  організація ефективного збуту (продажу) вугілля, іншої продукції, виконання робіт та надання послуг, сприяння проведенню своєчасних розрахунків за реалізовану вугільну продукцію;

  проведення ефективної цінової політики та вжиття заходів до оптимізації виробничих витрат;

  створення безпечних умов праці, забезпечення ефективної роботи вентиляційних систем, систем водовідведення, проведення своєчасної атестації робочих місць, запобігання впливу шкідливих фізичних факторів виробництва;

  участь у забезпеченні виконання державних і галузевих програм;

  координація діяльності господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств;

  забезпечення проведення єдиної технічної, інноваційної, цінової, фінансової та інвестиційної політики господарськими товариствами, акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніми підприємствами;

  визначення єдиних засад матеріально-технічного забезпечення господарських товариств,  акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств;

  організація проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, а також робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням у виробництво нової техніки, передових технологій, з розробленням галузевих і державних норм та нормативів у сфері видобутку, переробки вугілля, вугільного машинобудування та шахтного будівництва;

  провадження комерційної діяльності, надання представницьких і комерційних послуг (проведення посередницьких операцій на підставі договорів, доручень, агентських угод);

  проведення топографо-геодезичних, маркшейдерських, картографічних і кадастрових робіт;

  забезпечення підготовки фахівців для господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств;

  організація експлуатації родовищ корисних копалин;

  удосконалення роботи із споживачами вугільної продукції;

  організація громадського харчування та торгового обслуговування працівників Компанії;

  проведення техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств, здійснення заходів для підвищення ефективності їх діяльності;

  здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;

  удосконалення системи технічного контролю, проведення єдиної технічної політики з метою підвищення якості вугілля, розроблення стандартів і технічних умов;

  здійснення контролю за провадженням господарської діяльності підприємствами, у тому числі за використанням ними майна, проведенням ремонту, дотриманням технологічних правил безпеки, використанням коштів, що надаються державою для підтримки вугільної промисловості;

  концентрація та розпорядження фінансовими ресурсами для реалізації інвестиційних проектів, налагодження ефективного співробітництва між господарськими  товариствами, акції яких  передано до статного фонду Компанії, її дочірніми підприємствами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності;

  виробництво обладнання, машин, механізмів, приладів, запасних частин і деталей, необхідних для господарських  товариств, акції яких  передано до статного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств;

  організація та проведення випробувань і пусконалагоджувальних робіт, а також здійснення контролю за експлуатацією основного і допоміжного гірничошахтного обладнання;

  виконання проектних, проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних, ремонтних і реставраційних робіт;

  надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування та залізничним транспортом, а  також транспортно-експедиційних послуг;

  провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної, торговельно-посередницької і торговельно-закупівельної;

  проектування, монтаж і технічне обслуговування засобів протипожежного захисту;

  збирання та переробка брухту кольорових і чорних металів, вторинної сировини і відходів виробництва, проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

  надання інформаційних, консультаційних і маркетингових послуг, виробництво товарів широкого вжитку;

  організація і проведення виставок, виставок-продажів, семінарів, конференцій та аукціонів;

  провадження науково-технічної діяльності, проведення досліджень у сфері технічних та природничих наук;

  надання послуг і забезпечення засобами радіо- і телефонного зв’язку, їх монтаж і налагодження, експлуатація пересувних засобів радіозв’язку;

  забезпечення медичного обслуговування та оздоровлення працівників господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств і членів їх сімей;

  провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг.

  Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія провадить також інші види діяльності згідно із законодавством.

  7. Окремі види господарської діяльності, які згідно із законодавством підлягають ліцензуванню, Компанія провадить після отримання в установленому порядку ліцензій.

  8. До робіт, для виконання яких необхідні спеціальні знання і допуск до державної таємниці, Компанія може залучати підготовлених в установленому порядку особами за наявності у них документа відповідної форми.

  Захист державної таємниці здійснюється Компанією відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю” та інших актів законодавства.

  9. Компанія провадить діяльність із залучення інвестицій (зокрема іноземних), розробляє та реалізує відповідні проекти, бере участь у залученні коштів міжнародних фінансових організацій.

  10. Компанія вживає заходів для розвитку науково-технічного співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмін у встановленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів за кордоном.

  Юридичний статус Компанії

  11. Компанія є юридичною особою.

  Компанія набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

  Компанія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

  12. Компанія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, а також печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.

  13. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань.

  14. Компанія може набувати майнові та особисті немайнові права, укладати договори, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також у судах інших держав.

  15. Компанія має право:

  випускати в установленому порядку цінні папери, в тому числі облігації, векселі. Облігації можуть бути випущені на суму, що не перевищує розміру статутного фонду або розміру забезпечення, що надається з цією метою Компанії третіми особами і лише після повної оплати усіх випущених акцій;

  утворювати дочірні підприємства, філії, представництва, інші відособлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами. Дочірні підприємства Компанії діють на підставі статутів, а філії, представництва, інші відособлені структурні підрозділи — на підставі положень, затверджених Кабінетом Міністрів України;

  утворювати разом з іншими суб’єктами господарювання спілки, асоціації та інші об’єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів;

  вносити в установленому порядку Кабінетові Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування вугільної галузі, в тому числі проекти нормативно-правових актів з цих питань.

  16. Компанія у своїй діяльності взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з питань, що стосуються функціонування господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств.

  Компанія самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном.

  Компанія не несе відповідальності за зобов’язаннями засновника та дочірніх підприємств Компанії, якщо інше не встановлено законодавством.

  Засновник не відповідає за зобов’язаннями Компанії і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Компанії, у межах вартості акцій, що йому належать.

  Засновник та акціонери Компанії

  17. Засновником та єдиним акціонером Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

  Майно Компанії

  18. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, акцій, переданих до її статутного фонду, та інших активів, вартість яких відображається у бухгалтерському балансі Компанії.

  19. Компанії належить майно, передане засновником до статутного фонду; доходи, отримані від провадження господарської діяльності та від реалізації цінних паперів; кредити (позички) банків; дивіденди на акції, які належать Компанії; інше майно, набуте Компанією на підставах, не заборонених законодавством.

  20. Компанія несе ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що їй належить.

  21. Компанія в порядку, визначеному цим Статутом, володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності Компанії.

  Майно, яке передається до статутного фонду Компанії, а також акції Компанії не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, установам та організаціям для формування їх статутних фондів, щодо них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження акцій з державної власності, зокрема передача в заставу.

  Майно та кошти, набуті Компанією в результаті її господарської діяльності, спрямовуються насамперед на зміцнення матеріально-технічної бази і розвиток Компанії та сплату дивідендів державі.

  Статутний фонд Компанії

  22. Для забезпечення діяльності Компанії створюється статутний фонд, який формується за рахунок вартості переданого до нього майна.

  Статутний фонд Компанії становить 1 248 016 (один мільйон двісті сорок вісім тисяч шістнадцять) гривень.

  23. Статутний фонд Компанії поділяється на 1 248 016 (один мільйон двісті сорок вісім тисяч шістнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

  24. Розмір статутного фонду Компанії може бути змінено виключно за рішенням її засновника. Збільшення статутного фонду здійснюється шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості акцій. Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або кількості акцій в результаті викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

  Рішення про зміну розміру статутного фонду Компанії набирає чинності з моменту державної реєстрації цієї зміни.

  Акції Компанії

  25. Компанія випускає на розмір статутного фонду прості іменні акції в документарній формі та забезпечує реєстрацію їх випуску.

  26. Акції Компанії є неподільними.

  Прибуток Компанії та його використання.
  Порядок покриття збитків

  27. Прибуток Компанії формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Компанії сплачуються відсотки за кредитами банків та за облігаціями, передбачені законодавством податки, а  також вносяться інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, отриманий після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Компанії.

  28. Компанія за рахунок прибутку створює фонди, призначені для виплати дивідендів, фінансування заходів із зміцнення матеріально-технічної бази, розвитку науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання працівників Компанії, вирішення соціальних та інших питань.

  29. Для покриття непередбачених витрат та відшкодування можливих збитків від господарської діяльності Компанія створює резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного фонду.

  Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку. Відрахування провадяться до досягнення фондом зазначеного розміру.

  У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

  30. Фонд виплати дивідендів формується за рахунок чистого прибутку Компанії.

  Розміри дивідендів затверджуються щороку засновником.

  Дивіденди сплачуються до державного бюджету один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом трьох місяців з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виплату дивідендів.

  Компанія не має права нараховувати та виплачувати дивіденди:

  у разі зменшення вартості чистих активів Компанії до розміру, меншого ніж розмір статутного фонду;

  в інших випадках, установлених законом.

  Управління Компанією

  31. Органами управління Компанії є:

  засновник в особі Кабінету Міністрів України, який виконує повноваження загальних зборів акціонерів;

  наглядова рада;

  президент Компанії (виконавчий орган);

  ревізійна комісія.

  Кабінет Міністрів України

  32. До виключної компетенції Кабінету Міністрів України належить:

  1) внесення змін до Статуту Компанії, у тому числі щодо розміру статутного фонду;

  2) затвердження та відкликання голови, заступників голови, членів наглядової ради та ревізійної комісії Компанії;

  3) затвердження річних планових виробничих показників діяльності, річних фінансових планів Компанії, включаючи її дочірні підприємства, та звітів про їх виконання, а також звітів і висновків ревізійної комісії;

  4) визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Компанії;

  5) прийняття рішень про визначення розміру, порядку та строку сплати Компанією дивідендів до державного бюджету;

  6) прийняття рішень про додаткову емісію акцій Компанії;

  7) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії (реорганізацію, ліквідацію), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

  8) затвердження положень про наглядову раду та ревізійну комісію Компанії;

  9) прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

  Наглядова рада Компанії

  33. Наглядова рада Компанії утворюється рішенням Кабінету Міністрів України у складі голови ради, заступника голови та п’яти членів.

  До складу наглядової ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Компанією, а також особи, яким це заборонено законодавством.

  Наглядова рада діє на підставі положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

  34. До компетенції наглядової ради Компанії належить:

  1) здійснення контролю за виконанням Компанією рішень Кабінету Міністрів України;

  2) попередній розгляд річних фінансових планів та звітів про їх виконання, висновків ревізійної комісії, пропозицій щодо визначення розміру дивідендів та інших матеріалів з питань, зазначених у пункті 30 цього Статуту;

  3) погодження рішень президента Компанії про створення за рахунок прибутку фондів, призначених для фінансування заходів із зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвитку її науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання працівників, вирішення соціальних та інших питань;

  4) погодження умов трудового контракту з президентом Компанії, а також умов оплати праці керівних працівників Компанії;

  5) визначення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;

  6) погодження структури Компанії та її штатного розпису;

  7) погодження кандидатур претендентів на посаду першого віце-президента та віце-президентів Компанії;

  8) заслуховування звітів президента, першого віце-президента та віце-президентів Компанії з питань її діяльності;

  9) затвердження бухгалтерського балансу Компанії;

  10) затвердження договорів (контрактів), укладених Компанією, та погодження операцій з майном Компанії на суму, що перевищує 0,2 відсотка її статутного фонду;

  11) погодження питань щодо участі Компанії у господарських товариствах;

  12) контроль за виконанням президентом Компанії умов трудового контракту;

  13) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій з питань діяльності Компанії;

  14) розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться ревізійною комісією Компанії;

  15) погодження рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб Компанії;

  16) погодження укладення (розірвання) контрактів з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв Компанії;

  17) розгляд інших питань, віднесених цим Статутом до компетенції наглядової ради.

  Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Компанії.

  Формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

  Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як 2/3 загальної кількості її членів.

  Рішення засідання наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

  Президент Компанії

  35. Управління поточною діяльністю Компанії здійснює її президент, який є одноосібним виконавчим органом управління Компанії.

  Президент Компанії підзвітний Кабінетові Міністрів України та наглядовій раді Компанії і несе перед ними відповідальність за результати діяльності Компанії.

  Президент Компанії призначається в установленому законодавством порядку.

  Президент Компанії вирішує питання, пов’язані з діяльністю Компанії, крім тих, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України та наглядової ради.

  Трудовий контракт з президентом Компанії укладає в установленому порядку голова наглядової ради.

  36. Перший віце-президент та віце-президенти призначаються на посаду та звільняються з посади президентом Компанії за погодженням з наглядовою радою.

  37. Президент Компанії без доручення діє від імені Компанії, представляє її інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними і фізичними особами.

  38. Президент Компанії:

  1) вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, участі у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств та інші, а також питання організації роботи дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відособлених структурних підрозділів Компанії;

  2) подає Кабінетові Міністрів України проекти рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв Компанії;

  3) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії;

  4) проводить аналіз матеріалів перевірок (ревізій), а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відособлених структурних підрозділів Компанії, приймає рішення за їх результатами;

  5) розглядає і подає наглядовій раді та Кабінетові Міністрів України річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс Компанії;

  6) призначає керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відособлених структурних підрозділів Компанії;

  7) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, у тому числі коштами;

  8) визначає порядок укладення договорів від імені Компанії;

  9) розподіляє обов’язки між першим віце-президентом та віце-президентами Компанії;

  10) затверджує за погодженням з наглядовою радою структуру та штатний розпис Компанії;

  11) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

  12) підписує відповідно до цього Статуту договори (контракти) від імені Компанії;

  13) укладає (розриває) за погодженням з наглядовою радою контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв Компанії;

  14) видає накази з питань діяльності Компанії;

  15) приймає за погодженням з наглядовою радою рішення про створення за рахунок чистого прибутку фондів, призначених для фінансування заходів із зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвитку її науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання працівників, вирішення соціальних та інших питань;

  16) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

  Ревізійна комісія Компанії

  39. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Компанії, дочірніх підприємств, філій, представництв здійснюється ревізійною комісією. Ревізійна комісія за дорученням Кабінету Міністрів України, наглядової ради або з власної ініціативи проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії.

  Ревізійна комісія утворюється Кабінетом Міністрів України і діє на підставі положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

  До складу ревізійної комісії не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Компанією.

  40. Ревізійна комісія:

  1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії та інформує Кабінет Міністрів України і наглядову раду Компанії про її результати;

  2) готує висновок за результатами перевірки річного фінансового звіту і бухгалтерського балансу Компанії;

  3) повідомляє Кабінет Міністрів України у разі виникнення загрози інтересам держави та Компанії або виявлення зловживань, вчинених керівництвом Компанії.

  Трудовий колектив Компанії

  41. Трудовий колектив Компанії становлять усі громадяни, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших договорів, що регулюють трудові відносини працівника з Компанією.

  42. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до законодавства.

  Відносини між адміністрацією Компанії та трудовим колективом регулюються колективним договором (угодою).

  43. Трудовий колектив Компанії реалізує свої права через збори уповноважених представників трудового колективу (профспілкових органів).

  Збори уповноважених представників трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах представників трудового колективу шляхом відкритого голосування.

  44. Збори уповноважених представників трудового колективу:

  1) розглядають і схвалюють проект колективного договору;

  2) заслуховують інформацію про виконання колективного договору;

  3) розглядають питання матеріального і морального стимулювання працівників, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

  45. Компанія встановлює норми праці, визначає форми, системи, розміри та види оплати праці згідно із законодавством.

  Облік та звітність Компанії

  46. Компанія веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності згідно із законодавством.

  47. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

  Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають затвердженню відповідно до цього Статуту.

  48. Перший фінансовий рік Компанії починається з дня її державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

  49. Компанія забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строки згідно із законодавством.

  Припинення діяльності Компанії

  50. Припинення діяльності Компанії відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

  51. У разі реорганізації Компанії її майнові права та обов'язки переходять до правонаступника.

  52. Компанія ліквідується:

  за рішенням Кабінету Міністрів України;

  у разі визнання її в установленому порядку банкрутом;

  у разі скасування її державної реєстрації згідно із законодавством.

  53. Ліквідація Компанії проводиться призначеною Кабінетом Міністрів України комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду — комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

  54. Ліквідаційна комісія протягом 10 днів після прийняття рішення про ліквідацію Компанії розміщує у газеті “Урядовий кур’єр” повідомлення про ліквідацію Компанії, порядок і строки подання кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє письмово.

  Одночасно ліквідаційна комісія вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Компанії та виявлення кредиторів, повідомляючи кожного з них у письмовій формі про ліквідацію Компанії.

  55. Ліквідаційна комісія  оцінює наявне майно Компанії, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Кабінетові Міністрів України або до суду, за рішенням якого утворено комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу перевіряються в установленому законодавством порядку.

  56. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.

  57. Ліквідація Компанії вважається завершеною, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про її ліквідацію до єдиного державного реєстру.

   

  ____________________