• In English
 • Конкурс з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції


  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Протокол засідання Конкурсної комісії з відбору на посаду 

  Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

  8 листопада 2019 р. №1

   

  ОГОЛОШЕННЯ

  про умови та строки проведення конкурсу з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

   

  Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання корупції» Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Конкурсна комісія) оголошує відкритий конкурсний відбір на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Конкурс).

   

  Головою Національного агентства з питань запобігання корупції може бути громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який має вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

  Вищою освітою вважається освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах.

  На посаду Голови Національного агентства, його заступника не може бути призначена особа, яка:

  1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

  2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

  3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

  4) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

  5) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;

  6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення.


  Особа, яка претендує на участь у Конкурсі, подає у визначений в цьому оголошенні строк такі документи:

  1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (Додаток 1);

  2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом двох років, що передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (в друкованому вигляді з використанням шаблону з Додатку 2);

  3) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції та своє бачення можливої майбутньої діяльності на цій посаді;

  4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

  5) копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки);

  6) копії документів про вищу освіту (диплом), вчені звання та наукові ступені;

  7) медичну довідку (сертифікат) про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;

  8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності) ;

  9) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

  10) перелік із зазначенням усіх поданих документів (опис вкладення).

  Вимоги до оформлення мотиваційного листа:

  • обсяг до 2 друкованих сторінок;
  • шрифт Arial, кегль– 14, міжрядковий інтервал 1;
  • відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм.


  Особи можуть подати додаткові документи, що підтверджують їх ділові та моральні якості, професійний рівень.


  До документів додається оптичний диск або USB носій із скан-копіями (електронними варіантами) всіх поданих документів, а автобіографія, додатково (окрім скан-копії), оригінальним файлом (Microsoft Word, Open Document Format).

  Вимоги до скан-копій документів:

  кожний із перелічених документів подається окремим файлом;

  назва кожного файлу має складатися з назви документа (не більше двох слів) та прізвища кандидата. Наприклад, «Заява Петренко», «Мотиваційний лист_Ковальчук»;

  у форматі PDF (Portable Document Format).


  Всі копії документів мають бути засвідчені особисто кандидатом. На копіях проставляється відмітка «З оригіналом згідно», особистий підпис кандидата, його ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

  Копії документів (паперовий та електронний варіант) мають бути якісними (з чітким зображенням).

   

  Документи від осіб, які претендують на участь у Конкурсі, приймаються:


  12 листопада 2019 року

  9:00 - 13:00, 13:45 - 17:00

  13 листопада 2019 року

  9:00 - 13:00, 13:45 -17:00

  14 листопада 2019 року

  9:00 - 13:00, 13:45 -17:00

  15 листопада 2019 року

  9:00 - 13:00, 13:45 -15:45

  16 листопада 2019 року

  9:00 - 13:00

  18 листопада 2019 року

  9:00 - 13:00, 13:45 -17:00

  19 листопада 2019 року

  9:00 - 13:00, 13:45 -17:00


  Документи в конверті подаються особисто за адресою Секретаріату Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2, 6 під’їзд, кабінет 202а). 

  Документи може подати особа, яка претендує на участь у Конкурсі, або інша особа за її дорученням на підставі довіреності.

  Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «НА КОНКУРС НА ПОСАДУ ГОЛОВИ НАЗК».

  Контактна особа –  Коваленко Сергій Сергійович (тел.: (044) 256-63-43).


  Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання. Заяви, що надійшли після зазначеного строку, не розглядатимуться.

  Подані документи поверненню не підлягають.


  Конкурс проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», Критеріями та методикою оцінки кандидатів на посаду Голови Національного агентства, що визначені Конкурсною комісією.


  Конкурс передбачає такі етапи:

  - розгляд поданих заяв і документів на відповідність документів та осіб, які претендують на участь у Конкурсі, вимогам Закону України «Про запобігання корупції», прийняття рішення про допуск кандидатів до Конкурсу;

  - проведення спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

  - проведення тестування загальних здібностей, психологічного тестування, заповнення анкети у разі ухвалення відповідного рішення Конкурсною комісією;

  - проведення оцінювання професійних знань та якостей кандидата, дослідження матеріалів про кандидата;

  - відбір кандидатів, які запрошуються на проходження співбесіди, проведення співбесіди з відібраними кандидатами.

            - визначення з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності; внесення подання Кабінету Міністрів України про призначення кандидата на посаду Голови Національного агентства.

  Конкурсна комісія визначає черговість та строки проведення етапів Конкурсу.

  Конкурсна комісія повідомляє осіб про допуск їх до Конкурсу, а також запрошує кандидатів до участі в окремих етапах Конкурсу шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної в поданих на Конкурс документах.
  Додаток 1


  Конкурсній комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції ________________________________________


  (прізвище, ім’я та по батькові особи)

  адреса для направлення поштової кореспонденції:

  _________________________________________

  паспорт: серія ___   № _____________________

  виданий _________________________________

  _________________________________________

  реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) ________________________________

  Номер контактного мобільного телефону ________________


  Адреса електронної пошти ___________________________________
  ЗАЯВА


  Прошу допустити мене до участі у конкурсному відборі на зайняття посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції.


  Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою проведення конкурсного відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції згідно із Законом України «Про запобігання корупції».


  Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.


  “___” __________ 20___ р.                                         __________

                                                                                                         (підпис)

   

   
   

  Додаток 2  АВТОБІОГРАФІЯ

  кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

   

   

  Прізвище

   

  Ім’я

   

  По-батькові

   

  Число, місяць, рік народження

   

  Місце народження


  Громадянство


  Відомості про освіту


  Відомості про науковий ступінь і вчене звання


  Відомості про трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи


  Відомості про громадську роботу (у тому числі на виборних посадах)


  Відомості про членство у політичних партіях (у тому числі в минулому)


  Наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією, входження до керівних органів політичної партії протягом двох років, що передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин) 


  Контактний номер телефону


  Адреса електронної пошти


  Відомості про наявність чи відсутність судимості


  Відомості про накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією


   


  Додатки:

  Регламент Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

  Критерії і методика оцінки кандидатів на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції