• In English
 • Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України

  Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України (далі – конкурсна комісія) відповідно до статті 15 Закону України “Про Бюро економічної безпеки Україниˮ та свого рішення (протокол від 15 червня 2021 р. № 1) оголошує конкурсний відбір кандидатур на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.


  1. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п'яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

   

  2. На посаду Директора Бюро економічної безпеки України відповідно до частини третьої статті 16 Закону України “Про Бюро економічної безпеки Україниˮ не може бути призначена особа, яка:

  1) не відповідає вимогам, встановленим пунктом 1 цього оголошення;

  2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

  3) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

  4) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;

  5) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

  6) протягом останнього року притягалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

  7) є членом політичної партії, організації, забороненої законом або судом;

  8) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;

  9) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

  10) не подала передбачену Законом України “Про запобігання корупції” декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  11) має громадянство (підданство) іноземної держави;

  12) не пройшла перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, або підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.

   

  3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в цьому оголошенні строк такі документи:

  1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (Додаток 1);

  2) автобіографія, що містить прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості (Додаток 2);

  3) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в порядку встановленому пунктом 8 статті 25 Закону України “Про державну службу”;

  4) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (Додаток 3);

  5) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Директора Бюро економічної безпеки України та своє бачення можливої майбутньої діяльності на такій посаді (у довільній формі);

  6) медичну довідку (сертифікат) про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;

  7) перелік із зазначенням усіх поданих документів (опис вкладення).


  Вимоги до оформлення мотиваційного листа:

  обсяг до 2 друкованих сторінок;

  шрифт Arial, кегль– 14, міжрядковий інтервал – 1;

  відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього
  та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм.

  Особи можуть подати додаткові документи, що підтверджують їх ділові та моральні якості, професійний рівень.


  До заяви додається електронний носій (USB, CD, DVD) із скан-копіями всіх поданих документів у форматі PDF.


  Вимоги до скан-копій документів:

  кожний із перелічених документів подається окремим файлом;

  назва кожного файлу має складатися з назви документа (не більше трьох слів) та прізвища кандидата.

  Наприклад, “Заява Петренко”, “Мотиваційний лист_Ковальчук”;


  Всі паперові копії документів мають бути засвідчені особисто кандидатом. На копіях проставляється відмітка “З оригіналом згідно”, особистий підпис кандидата, його ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

  Копії документів (паперовий та електронний варіант) мають бути якісними (з чітким зображенням).


  Документи від осіб, які претендують на участь у конкурсі, приймаються:

  з 9:00 16 червня до 20:00 7 липня 2021 року.

           

  Заява з додатками надсилається на адресу конкурсної комісії (01008,
  м. Київ, вул. Грушевського,12/2) рекомендованим листом з повідомленням про вручення або подаються в конверті особисто до спеціальної скриньки з позначкою “НА КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, яка розміщена за адресою 01008,
  м. Київ, вул. Грушевського,12/2, 6 під’їзд.

  Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): “НА КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”.


  Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий строк їх подання. Заяви, що надійшли, або направлені рекомендованим листом з позначкою дати та часу після зазначеного строку, не розглядатимуться.


  Оприлюднення інформації про кандидатів з поданих ними відповідно до цього оголошення документів здійснюється упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.

  Подані документи поверненню не підлягають.


  Конкурс проводиться з урахуванням вимог, визначених Законом України “Про Бюро економічної безпеки України”, кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, визначаються конкурсною комісією.


  Проведення конкурсу передбачає такі етапи:

  прийом заяв і документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі, протягом встановленого конкурсною комісією строку;

  оприлюднення інформації про осіб, які подали заяву та документи на участь у конкурсі;

  розгляд документів, поданих особами для участі в конкурсі;

  визначення списку кандидатів допущених до участі у конкурсі;

  тестування на знання законодавства;

  виконання кандидатами завдань практичного характеру;

  співбесіда з кандидатами;

  відбір шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим до посади Директора Бюро економічної безпеки України, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;

  оприлюднення інформації про кандидатури трьох кандидатів, поданих на розгляд Прем’єр-міністру України;

  проведення повторного конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, у зв’язку з невідповідністю вимогам, встановленим
  статтею 16 Закону, або з непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, та/або перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

  оголошення та розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України результатів проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України.


  Контактні особи в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, відповідальні за організацію прийому заяв від кандидатів – Кобзар Олена Семенівна 
  тел.: 044-256-66-34, Пічка Юлія Федорівна тел.: 044-256-71-23.


  Додаток 1 до оголошення

  Додаток 1 до оголошення (.docx)

  Додаток 2 до оголошення

  Додаток 2 до оголошення (.docx)

  Додаток 3 до оголошення

  Додаток 3 до оголошення (.docx)