українська російська англійська
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 938 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2011 р. №  938

Київ

 

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
з питань доступу до інформації

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації зміни, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через один місяць з дня опублікування.

 

Премєр-міністр України                                                      М. АЗАРОВ

 

 

Інд.70

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. №  938

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань доступу до інформації

1. У Концепції технічного захисту інформації в Україні, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1126:

1) в абзаці третьому розділу 1 слова “інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації” замінити словами “інформації з обмеженим доступом”;

2) в абзаці третьому розділу 2 слова “конфіденційної інформації, що є власністю держави,” замінити словами “службової інформації”;  

3) у розділі 3:

в абзаці другому після слів “Про інформацію” доповнити словами “, “Про доступ до публічної інформації”, а слова “Про захист інформації в автоматизованих системах” замінити словами “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

в абзаці дев’ятому слова “конфіденційної інформації, що є власністю держави,” замінити словами “службової інформації”;

абзац десятий викласти у такій редакції:

“виконання на власний розсуд суб’єктами інформаційних відносин вимог щодо технічного захисту інформації, яка не віднесена законом до інформації з обмеженим доступом;”;

4) в абзаці четвертому розділу 4 слова “конфіденційної інформації, що належить державі” замінити словами “службової інформації”.

2. Абзац другий підпункту 1.2 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50), виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 48, ст. 1764; 2001 р., № 49, ст. 2190; 2002 р., № 11, ст. 515; 2004 р., № 46, ст. 3033; 2006 р., № 30, ст. 2131; 2009 р., № 65, ст. 2270; 2010 р., № 60, ст. 2086):

1) у назві і тексті постанови слова “конфіденційна інформація, що є власністю держави” у всіх відмінках замінити словами “службова інформація” у відповідному відмінку;

2) в Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Інструкції слова “конфіденційну інформацію, що є власністю держави” замінити словами “службову інформацію”;

абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:

“Переліки відомостей, які містять службову інформацію, затверджуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.”;

3) у додатках до Інструкції:

у тексті додатків 1, 15 і 16 слова “конфіденційна інформація, що є власністю держави” у всіх відмінках замінити словами “службова інформація” у відповідному відмінку;

додаток 13 виключити.

4. У Порядку надання послуг конфіденційного зв’язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1519 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1936; 2006 р., № 50, ст. 3324):

1) у пункті 1 слова “конфіденційної інформації, що є власністю держави (далі — обробка конфіденційної інформації),” замінити словами “службової інформації (далі — обробка службової інформації)”;

2) у пункті 37 слова “яка є власністю споживача” замінити словами “права на яку належать споживачу”;

3) у тексті Порядку слова “конфіденційної інформації” замінити словами “службової інформації”.

5. Абзац сьомий пункту 3 Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1043; 2005 р., № 8, ст. 436; 2011 р., № 35, ст. 1451), виключити.

6. У Положенні про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 688 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1869; 2006 р., № 50, ст. 3324):

1) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

“державні електронні інформаційні ресурси — відображена та задокументована в електронному вигляді інформація, необхідність захисту якої визначено законодавством;”;

2) у пункті 6 слова “є державною власністю” замінити словами “є державним електронним інформаційним ресурсом”;

3) у додатку до Положення:

у пункті 5 слова “конфіденційна інформація, що є власністю держави” замінити словами “службова інформація”;

у пункті 22 слова “державних інформаційних ресурсів” замінити словами “державних електронних інформаційних ресурсів”.

7. У Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 878, № 50, ст. 3324):

1) у пункті 1 слова “інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом” замінити словами “державних інформаційних ресурсів або інформації”;

2) абзац четвертий пункту 3 після слів “Про інформацію” доповнити словами “, “Про доступ до публічної інформації”;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Захисту в системі підлягає:

відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі — відкрита інформація);

конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі — конфіденційна інформація);

службова інформація;

інформація, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю (далі — таємна інформація);

інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом.”;

4) у пунктах 6, 7, 13 і 14 слово “конфіденційна” в усіх відмінках замінити словом “службова” у відповідному відмінку;

5) пункт 9 викласти у такій редакції:

“9. Забезпечення захисту в системі таємної інформації, яка не становить державну таємницю, та конфіденційної інформації здійснюється згідно з вимогами до захисту службової інформації, якщо інше не передбачено законом.”;

6) у пункті 10 слова “її власником (розпорядником)” замінити словами “розпорядником інформації”;

7) в абзацах п’ятому і сьомому пункту 16 слова “власником (розпорядником)” замінити словом “розпорядником”.

8. У назві і пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 1000 “Деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, с. 2131) слова “конфіденційну інформацію, що є власністю держави” замінити словами “службову інформацію”.

9. У пункті 37 Типового регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1143 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2681; 2009 р., № 40, ст. 1355; 2010 р., № 84, ст. 2945), слова “конфіденційну інформацію, що є власністю держави” замінити словами “службову інформацію”.

10. У додатках 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 698 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях криптографічного та технічного захисту інформації і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем)” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 59, ст. 1982) слова “конфіденційна інформація, що є державною власністю” у всіх відмінках замінити словами “службова інформація” у відповідному відмінку.

11. У пункті 13 Порядку надсилання електронною поштою службових документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 733 “Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1867; 2010 р., № 58, ст. 2025), слова “конфіденційну інформацію, що є власністю держави” замінити словами “службову інформацію”.

_____________________

 

версія для друку
Анонси
До кінця року триває конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця"
До 20 грудня - конкурс на індивідуального технічного консультанта з розробки технічної специфікації для впровадження HRMIS
16 грудня у Мистецькому арсеналі відбудеться презентація дитячої книги "Україна в дзеркалі Японії"
15 грудня - підсумкова прес-конференція Міністра інфраструктури та керівників підвідомчих організацій
До 15 грудня продовжено прийом документів на конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України"
14 грудня - прес-конференція за участі Міністра інфраструктури щодо створення національної авіакомпанії
13 грудня - презентація національних рекомендацій зі здорового харчування
13 грудня - круглий стіл "Робота журналістів та працівників підрозділів МВС під час проведення публічних заходів та у зв'язку із нормами закону "Маски-шоу стоп!"