Ukrainian Russian English
Khmelnytsky region
Khmel’nyts’kyy region (oblast’) – information card

Khmelnytsky region (oblast’) – information card

http://www.kmu.gov.ua/v:imagedata/publishing/2503197/image001.gif

http://www.kmu.gov.ua/v:imagedata/publishing/2503198/image002.gif

Khmelnytsky region (oblast’)

Regional center –Khmelnytsky

http://www.kmu.gov.ua/v:imagedata/publishing/2503199/image003.gif

http://www.kmu.gov.ua/v:imagedata/publishing/2503200/image004.gif

http://www.kmu.gov.ua/v:imagedata/publishing/2503199/image003.gif

http://www.kmu.gov.ua/v:imagedata/publishing/2503200/image004.gif

Contacts

Address:

Khmelnytsky regional state administration

2 Majdan Nezalezhnosti, Khmelnytsky 29005

Phones:

tel.: (0382) 76 50 24, 76 50 25

fax: (0382) 76 51 72, 26 11 65

E-mail:

regadm@infocom.km.ua

URL:

http://adm.km.ua

http://www.kmu.gov.ua/v:imagedata/publishing/2503209/image013.gif

 

print version